Rodičovský príspevok a zmeny od 1. januára 2011

Nová právna úprava rodičovského príspevku priniesla dôležité zmeny:

 • odstraňuje podmienku nevykonávania zárobkovej činnosti rodičom, ktorý je poberateľom príspevku.
 • zavádza jednotnú sumu rodičovského príspevku 190,10 €.
 • pre rodičov, ktorí majú v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne (dvojičky, trojičky a pod.), sa zavádza zvýšenie sumy rodičovského príspevku o 25 % za každé ďalšie takéto dieťa.
 • s cieľom skvalitniť a prehĺbiť riadnu starostlivosť o všetky deti, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, sa zavádza podmienka riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky školopovinnými deťmi. Jej neplnenie má za následok zníženie  príspevku o 50%.


Podmienky nároku na rodičovský príspevok:

 • nárok na príspevok vzniká oprávnenej osobe, ak sa riadne stará o dieťa. Za riadnu starostlivosť sa považuje zabezpečenie starostlivosti o dieťa v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.
 • oprávnená osoba má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo u cudzincov prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt dieťaťa sa na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy neskúma.

Zároveň zákon ustanovuje situácie, keď oprávnenej osobe nárok na príspevok nevzniká. Je to vtedy, ak sa spolu s dieťaťom zdržiava mimo územia Európskej únie a počas tohto pobytu nie je zdravotne poistená v Slovenskej republike. Ani v prípade, ak sú v rodine dve a viac detí vo veku do troch alebo do šesť rokov veku oprávnenej osobe nevzniká nárok na rodičovský príspevok, ak má jeden z rodičov nárok na materské alebo sa mu vypláca štátna sociálna dávka príspevok na starostlivosť o dieťa. Vylúčilo sa tým poskytovanie rodičovského príspevku jednému z rodičov, ktorý sa osobne stará o jedno z detí, a zároveň poskytovanie materského alebo príspevku na starostlivosť druhému rodičovi, ktorý sa stará o ďalšie dieťa.

Výška rodičovského príspevku

 • príspevok je 190,10 €.
 • ak má oprávnená osoba v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne, výška rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa narodené súčasne. V praxi to znamená, že napr. rodič dvojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo výške 237,60 € (190,10 + 47,50), rodič trojičiek má nárok na príspevok vo výške 285,10 € (190,10 + 47,50 + 47,50).
 • ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku,  príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.
 • ak má oprávnená osoba v starostlivosti školopovinné dieťa a z informácie zo školy sa zistí, že toto dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky 3 kalendárne mesiace za sebou, výška rodičovského príspevku sa zníži o 50 % až do začatia riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky, najmenej však na 3 mesiace.


Kto môže žiadať o rodičovský príspevok


Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je:

 • rodič dieťaťa (matka rovnako ako aj otec podľa ich dohody),
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. pestún, poručník, ktorý sa osobne o dieťa stará, budúci osvojiteľ a pod.),
 • manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Nárok na rodičovský príspevok však nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu.

Ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok:

 • o  príspevku rozhoduje a vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „úrad“).
 • konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú úradu podáva oprávnená osoba. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok. Pobyt oprávnenej osoby sa preukazuje občianskym preukazom (identifikačnou kartou).
 • k žiadosti je tiež potrebné predložiť rodný list dieťaťa, resp. detí. Ak sa dieťa narodilo mimo územia SR a v čase podania žiadosti o  príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa. Nárok na príspevok sa musí uplatniť do 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patrí. To znamená, že ak patrí od narodenia dieťaťa, nárok si musíte uplatniť do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 6 mesiacov. Ak poberáte materské, nárok na príspevok je potrebné uplatniť do konca mesiaca, v ktorom uplynie 6 mesiacov odo dňa poslednej výplaty materského.

Ako sa vypláca rodičovský príspevok:

 • príspevok sa vypláca mesačne pozadu, poukazuje sa na účet v banke alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad je povinný jej žiadosti vyhovieť.
 • ak vzniknú dôvody na prešetrenie podmienok nároku na rodičovský príspevok, výplata príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku však nemá odkladný účinok. Výplata  príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto obdobie boli splnené.

Zánik nároku  na rodičovský príspevok

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku, resp. 6 rokov veku,
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.


Zdroj: socpoist.sk, Ing. Polačeková

Pre E-ženy zhrnula Alexandra Koptáková
firemná poradkyňa
V prípade záujmu o detailné poradenstvo sa informujte o konzultačných službách a výhodách pre členky OZ E–ženy na info@e-zeny.

Pridať komentár

Ďakujeme, že sa držíte témy vo svojich príspevkoch.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Odporučte stránku

Odporúčame