Rozdiel medzi fiskálnym a nefiskálnym dokladom

Rozdiel medzi fiskálnym a nefiskálnym dokladomRozlišovanie fiskálnych a nefiskálnych dokladov priniesla právna úprava používania elektronických registračných pokladníc (ERP), ktorá vyžaduje evidenciu prijatých hotovostných tržieb (resp. tržieb prijatých inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) z predaja tovarov alebo služieb cez ERP, a zároveň stanovuje náležitosti dokladu vystaveného ERP.

Pokladničný, teda fiskálny doklad musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 • daňový kód ERP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • ochranný znak,
 • poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Na ERP je možné okrem fiskálnych dokladov vytlačiť aj nefiskálny doklad, tzv. „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ a „SKÚŠKA POKLADNICE“, ktoré nesmú obsahovať ochranný znak a v každom treťom riadku musia obsahovať slová „NEPLATNÝ DOKLAD“, resp. „SKÚŠKA POKLADNICE“. Nefiskálny doklad nesmie byť vydaný kupujúcemu.

Podnikateľ je povinný vystavovať nefiskálne doklady:

- v rámci skúšobnej prevádzky,
- pri uvedení ERP do prevádzky a po jej oprave,
- v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude s ERP pracovať,
- v rámci vystavovania iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby.

Okrem uvedeného je dôležitým rozdielom medzi týmito druhmi dokladov to, že fiskálne doklady sú daňové doklady a majú vplyv na evidovaný finančný obrat, kým nefiskálne doklady sú nedaňové (informatívne alebo evidenčné) a nemôžu byť použité na daňové účely.

 

Spracovala: Jana Hoppanová

Zdroje:

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Ing. Petronela Mastihubová: Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (http://www.pp.sk/Main/PPImagesOri/Prezentacia_ERP_od_1_1_2014.pdf)

www.fisbox.eu

Odporučte stránku

Odporúčame