Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) - vykoná vaša zdravotná poisťovňa

Najdôležitejšou a najpodstatnejšou zmenou vo vykonaní ročného zúčtovania za rok 2011 oproti roku 2010 je skutočnosť, že povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 sa preniesla na zdravotnú poisťovňu a teda ročné zúčtovanie poistného už nevykonáva poistenec, alebo platiteľ poistného, ale zdravotná poisťovňa.

ZPo má povinnosť vykonať RZZP za rok 2011 do 30. septembra 2012.

Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania (možnosť predĺžiť si lehotu má tento rok už každá spoločnosť aj živnostníci), RZZP poisťovňa vykoná do 31. októbra 2012.

Platiteľ poistného je povinný ZPo odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov, ktorý mu poisťovňa zašle poštou. V prípade ak na základe RZZP je poisťovňa povinná vrátiť vám preplatok, vráti ho do 45 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu resp. odo dňa doručenia nového oznámenia.

Doklad, ktorý vám ZPo zašle poštou bude okrem iného obsahovať najdôležitejšie údaje pre Vás a to:
- údaj o výške preplatku  
- údaj o vymeriavacom základe
- údaj o výške zaplatených preddavkov na poistné, alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom
- údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať od 01.01.2013  
- poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko

V súvislosti s RZZP vznikla nová povinnosť pre zamestnávateľa, ktorý je povinný na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 uviesť skutočnú výšku príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok a je povinný doručiť ZPo v lehote do 28.02.2012 súhrnný výkaz preddavkov, v ktorom uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania. Opravný a dodatočný súhrnný výkaz môže zamestnávateľ doručiť do zdravotnej poisťovne v termíne do 31.05.2012.

Zaujímavá informácia:
v tomto RZZP za rok 2011 dividendy zo zisku firmy dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011 už sem patria. Všetky príjmy, ktoré si teda vyplatíte z rozdelenia zisku spoločnosti, ktorý dosiahnete za rok 2011 už podliehajú dodatočne zdravotným odvodom.

Skratky:

ZPo - zdravotná poisťovňa
ZP - zdravotné poistenie
RZZP - ročné zúčtovanie zdravotného poisteniaIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame